ประกาศเปลี่ยนวันทำการของบริษัท

ประกาศเปลี่ยนวันทำการของบริษัท

บริษัท เอ็นเทอร์ด็อค จำกัด ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงวันทำการของสำนักงาน จากเดิมวันอังคาร – วันเสาร์ เป็นวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.30 น. – 18.30 น. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ ท่านสามารถสอบถามทางช่องทางต่างๆ ตามที่ปรากฏในหน้า Contact