Our Services

Ads Media

Ads Media

สื่อสารการตลาดผ่านสื่อในเครือของเอ็นเทอร์ด็อคและพันธมิตร ครบครันด้วยบริการหลากหลายรูปแบบเพื่อการสื่อสารที่สร้างคุณค่าแก่ผลิตภัณฑ์ของคุณและลูกค้า

Comicify

Comicify

แปลงเนื้อหาของคุณให้กลายเป็นการ์ตูนที่เข้าใจง่ายและเป็นมิตรสำหรับทุกคนด้วยบริการ 'Comicify' อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเอ็นเทอร์ด็อค

Character Design & Licensing

Character Design & Licensing

เพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยคาแรคเตอร์ที่มีหลากหลายให้คุณได้เลือก หรือจะสร้างคาแรคเตอร์ใหม่เพื่อแบรนด์ของคุณโดยเฉพาะ

Editorial Service

Editorial Service

บริการงานบรรณาธิการครบวงจร ตั้งแต่ผลิตเนื้อหา บรรณาธิการ งานศิลป์ จนถึงสั่งพิมพ์ เพื่อการสื่อสารที่สมบูรณ์แบบของคุณทั้งภายในและภายนอกองค์กร

Our Story

เริ่มต้นจากกลุ่มทำนิตยสารทำมือเล็กๆ ในปี 2556 เอ็นเทอร์ด็อคผันตัวมาให้บริการคอนเทนต์คอมิกเอสเสภายใต้แบรนด์ 'ออมเล็ต' (Omelet.in.th) เสิร์ฟการ์ตูนสาระความรู้สำหรับทุกคน ที่มีความเข้าใจง่ายและความเพลิดเพลินเป็นเอกลักษณ์ ควบคู่กับคอนเทนต์สำหรับคอการ์ตูนโดยเฉพาะที่เว็บไซต์ 'อนิไทม์' (Anitime.in.th) นิตยสารออนไลน์สำหรับคนรักการ์ตูน เอ็นเทอร์ด็อคยังให้บริการการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อในเครือ และบริการผลิตสื่อการ์ตูนและย่อยข้อมูลให้เป็นมิตรกับทุกคน ด้วยฝีมือของศิลปินผู้มีความสามารถหลายสิบรายที่เป็นพันธมิตรกับบริษัท

Started as an online magazine publisher in 2013, Enterdock became an official company operating Omelet.in.th, a free-reading comic essay website, and, Anitime.in.th, an online magazine for comic maniacs. The company also provides comic-related services, such as character licensing, character design, comic production and also various non-comic graphic design works made diligently and sincerely for valued clients.

หากคุณมีความสามารถ และมีใจรักในการ์ตูน เราต้องการคุณ

Latest news